فصل اول: شروع کار با نرم افزار 3DVIA Composer

در این فصل با رابط گرافیکی نرم افزار، نوار ابزارها، پنل ها، صفحه کاری، جهت نما و نوار زمان آشنا می شوید. همچنین استفاده از ماوس را فرا می گیرید.

مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer