فصل دوم: هدایت و کنترل اشیا

در این فصل با روش های تغییر نمای سه بعدی، چرخش، جابجایی، بزرگ نمایی، حرکت در بین مدل، نماهای دوربین، حالت های نمایش اشیا، روش های انتخاب المان ها و تصویر برداری از نماها آشنا می شوید.

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer