فصل سوم: نمایش و پرداخت

در این فصل با ابزارهای نمایش و پرداخت المان ها، المان های زمینه، المان های توصیفی، صفحات برش و روش های ایجاد و ویرایش هندسه آشنا می شوید.

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer