فصل چهارم: تکنیک های ارائه مدل

در این فصل با روش های تغییر موقعیت المان ها، تولید مدل های انفجاری، تهیه لیست قطعات، ایجاد تصاویر بُرداری (Vector Images) و نماهای هوشمند و تعاملی آشنا می شوید.

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer