فصل ششم: انیمیشن

در این فصل با مقدمات انیمیشن، تولید انیمیشن های ساده، پویانمایی صحنه و المان ها، تعریف مسیر  و تولید خروجی ویدئویی آشنا می شوید.


کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer