فصل هشتم: مدیریت محتوا

در این فصل با روش وارد کردن مدل های CAD و تنظیمات آن، به روز رسانی فایل های CAD، پل ارتباطی ENOVIA، انواع فایل های 3DVIA Composer، مدیریت انیمیشن ها، ابزارهای جستجو، فیلتر و قالب ها آشنا می شوید.


کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer