فصل نهم: انتشار محتوا

در این فصل با رابط 3DVIA Composer Player، انتشار محتوا به صورت HTML، PDF، PowerPoint، Microsoft Word، انتشار محتوا در 3DVIA.com، روش های کاهش حجم مدل و امنیت محتوا آشنا می شوید.

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer

 

کتاب مستندسازی صنعتی با  3DVIA Composer