ارائه دستورالعمل های ساخت و مونتاژ

تولیدکنندگان به طور سنتی برای آموزش پرسنل در ساخت و مونتاژ محصول از نقشه­ های دوبعدی استفاده می­ کنند. به علت تکیه بر استفاده از متن­ های فنی، اغلب این اسناد پیچیده و دشوار است و برقراری ارتباط با جزئیات تولید را برای مخاطبان مشکـل می ­نماید. این موانـع  پیش­بینی نشده بین تیم طراحی و ساخت، می­ تواند علاوه بر افزایش زمان درک دستورالعمل­ ها، موجب بروز خطاهای تولید و افزایش هزینه ­های مرتبط با آن شود. نرم­ افزار 3DVIA Composer به تولید دستورالعمل­ های مونتاژ غیر متنی کمک می­ کند تا علاوه بر برقراری ارتباط بصری، امکان درک بهتر جزئیات فنی فراهم شود.