کامل­ترین مرجع طراحی سطوح و مهندسی معکوس به کمک نرم ­افزار CATIA

برای طراحی قطعات با شکل­ های پیچیده اغلب نیاز به ترسیم سطوح همراه با قاب­ های سیمی می­ باشد. در مدل­سازی این قطعات برای رسیدن به طرح نهایی از عناصر Wireframe، Surface و Solid به صورت پیوسته استفاده می­ شود.

 محیط کاری (Generative Shape Design (GSD عناصر جامعی برای طراحی سطوح و ایجاد قطعات با شکل­ های پیچیده فراهم می­ کند.

 کامل­ترین مرجع طراحی سطوح و مهندسی معکوس به کمک نرم ­افزار CATIA